mpzp Uchwała nr 199/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Boguszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:
 
1) od nieruchomości niezabudowanych na nowych działkach wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną MN – ustala się 30 %;
 
2) stawkę od wzrostu wartości nieruchomości na terenach przeznaczonych lub użytkowanych pod komunikację KDW i KD – ustala się 0%.