mpzpUchwała nr 328/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, obręb Młynów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-29
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).