mpzp Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17
 
Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla całego obszaru planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).