mpzp Uchwała nr 203/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Wojciechowice, w granicach działek ewidencyjnych: nr 38, nr 39 i nr 536 AM.1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21
 
Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

2. Stawka procentowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Kłodzko przy zbyciu tej nieruchomości przez właściciela.


Zobacz treść planu (PDF).