mpzp Uchwała nr 376/V/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Stary Wielisław.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 1UT/MN, 2UT/MN, 3UT/MN, 4UT/MN;
2) 5% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).