mpzp Uchwała nr 117/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05
 
Renta planistyczna:
W zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3