mpzpUchwała nr XL/285/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew terenów zabudowy przemysłowo - usługowej.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).