mpzpUchwała nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.283.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).