mpzpUchwała nr XXXVI/239/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Koryta.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).