mpzpUchwała nr XXXVI/238/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).