mpzpUchwała nr XLVII/265/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).