UCHWAŁA NR XXIV/241/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 7.01.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: dla wszystkich terenów w granicach planu ustala się stawkę w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).