UCHWAŁA NR XXVII/251/2013 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP - 2.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-08

Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się  stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa  w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy - w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN - 30%;
2) tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN-1 do MN-14 - 30%;
3) tereny usług: U-1 do U- 4, U,MN - 30%;
4) tereny użytków rolnych: R - 0%;
5) tereny lasów: ZL - 0%;
6) tereny planowanych zalesień: ZLp - 0%;
7) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych: LU - 30%;
8) tereny zadrzewień i zakrzewień: ZR - 0%;
9) tereny wód śródlądowych: WS - 0%;
10) tereny dróg publicznych: KDG, KDZ-1 do KDZ-3, KDD-1 do KDD-13 - 0%;  Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 90211)  tereny dróg wewnętrznych: KDW - 0%;
12) teren telekomunikacji (stacja telefonii komórkowej): Tk - 30%.
2. W przypadku zbycia terenów stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1.

 

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).