mpzp m Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gm. Tarnów Opolski.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28.04.2011 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy :

1) tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, przeznaczone docelowo do rekultywacji w kierunku wodnym – PG : 30%

2) obrzeża wyrobisk górniczych (pasy ochronne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo przeznaczone do rekultywacji jako zieleń niska i krzewiasta – ZN : 10%

3) tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych - KDW : 10 %

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).