UCHWAŁA NR XXIX/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą do ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku  z uchwaleniem planu, w wysokości: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami: U, UT, RU, MNU, MWU, P;
2) 10% dla terenów oznaczonych symbolami: MN, RM;
3) 0% dla pozostałych terenów.

 

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Załącznik 1 - rysunek planu w skali 1:1000.