mpzpUchwała nr XLI/358/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego fragment obszaru sołectwa Lipie.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).