mpzpUchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg