UCHWAŁA NR XXIV/164/2013 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz  dla obszaru przewidzianego pod przebudowę napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Skarbimierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.03.2013r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Załącznik Nr 1 - rysunek planu;

Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury;

Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag.