UCHWAŁA NR XX/118/12 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica,  w Gminie Jemielnica, w rejonie ulicy Borek.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

 

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa  w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)