mpzpUchwała nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2


Data uchwalenia: 2014-07-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).