UCHWAŁA NR XXI/167/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w Gminie Grodków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-24

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia miejscowego planu stały się  obowiązujące dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) 1 PG; 1PG/R - 30%;
2) R; ZL; ZŁ - 1%;
3) U, RL; MNU, RM - 1%;
4) R/1PG - 1%;
5) KD-W; WS - 1%.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)