UCHWAŁA NR XXI/165/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODpmzp grodków klubowaKOWIE
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-24

 

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36  ust. 4 ustawy: dla wszystkich terenów oznaczonych na rysunku planu ustala się stawkę w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)