UCHWAŁA NR XXI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w Gminie Grodków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-24

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647) ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych  niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia miejscowego planu stały się obowiązujące  dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) 1 PG; 2 PG; 1PG/R; MNU - 30%;
2) R; ZL; ZL1 - 1%;
3) RM; R/1PG - 1%;
4) WS - 1%;
5) KD-Z; KD-D; KD-W - 1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)