mpzp m Uchwała nr XLIV/454/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Gierów i Wierzbna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, MN, MU, RM, RU, AG w wysokości 20%, - dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).