mpzp m Uchwała nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Sulisław

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MW, MU, UT, UH, RM, RU w wysokości 20%,- dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).