mpzp m Uchwała nr LXIX/706/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Va” w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.08.2010 r.

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową w wysokości 0%, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1a.jpg
Załącznik1b.jpg
Zalacznik2
Zalacznik3
Załącznik4