mpzpUchwała nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4”


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).