mpzpUchwała nr XLIV/359/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny”


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).