mpzp Uchwała nr XXI/202/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr. 6
Załącznik nr. 7
Załącznik nr. 8