mpzp Uchwała nr LI/905/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia – obszar planistyczny B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).