mpzp Uchwała nr XLII/361/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni Turów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-01
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).