mpzpUchwała nr XLV/357/14 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy 15-go Grudnia


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).