mpzpUchwała nr LV/297/14 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).