Uchwała Nr XXXVIII/4/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 września 2009 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.

Renta planistyczna:

W granicach zmiany planu, stawki z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 15%. W/w stawki nie dotyczą terenów będących własnością Gminy Miasto Mrągowo.