mpzp Uchwała nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-26
 
Renta planistyczna:

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).