mpzpUchwała nr XLII/303/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 7/2 i 8/2 położonych w obrębie Zieleniew.


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).