mpzpUchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo.


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-15

Zobacz treść planu (PDF).