mpzpUchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno i Cepno w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2013-03-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-18

Zobacz treść planu (PDF).