mpzpUchwała nr XLIV/907/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf