mpzp Uchwała nr XXXVI/260/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56, w Obrębie Słone, w rejonie ulic: Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-22

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla miasta Kudowy-Zdroju, przy zbyciu nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr XXXVI/260/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56, w Obrębie Słone, w rejonie ulic: Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej