mpzpUchwała nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic A.Brody, Grażyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A.Brody


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-30

Renta planistyczna:

1. Dla terenów, w stosunku do których nastąpi w wyniku uchwalenia planu wzrost ich wartości ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem:

1) dla terenów oznaczonych symbolem U – 30 %,

2) dla terenów oznaczonych symbolem U-Z, U-S – 15 %;

3) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 10 %;

4) dla terenów oznaczonych symbolem MW – 15 %;

5) dla pozostałych terenów: U-O, U-K, U-A, ZP, ZI, Ws/Z, Ws/ZP, KD-p – 0,1%.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, będzie pobierana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego planu.

3. Ustala się, że do czasu przewidzianych w planie inwestycji celu publicznego możliwe jest użytkowanie terenu zgodne z dotychczasowym, pod warunkiem nie spowodowania ponadnormatywnego pogorszenia standardów jakości środowiska na poszczególnych terenach obszaru planu oraz sposobu użytkowania terenu nie kolidującego ze sposobem użytkowania innych terenów na obszarze planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]5536 kB