mpzp m Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zwierzynieckiej – 3 Maja w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.03.2012 r.

 

Renta planistyczna

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 15%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).