Gmina Domaniów

mpzpUchwała nr XLVII/314/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław


Data uchwalenia: 2014-07-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf

mpzpUchwała nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa – Domaniów 2”.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/276/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa – Domaniów 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 475/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2013r. wydany po rozpoznaiu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzówek w gminie Domaniów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy Domaniów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzów w gminie Domaniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Domaniów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzówek w gminie Domaniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIX/189/13 Rady Gminy Domaniów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polwica w gminie Domaniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/213/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach wsi Brzezimierz i Goszczyna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-10

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 P/U do 4 P/U.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)