mpzp m Uchwała nr XXXVII/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.03.2013 r.

 

Renta planistyczna

Ustalenia dotyczące stawek procentowych. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).