mpzp m Uchwała nr XLVIII/317/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Godzikowice, w gminie Oława.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.01.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości − zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym − w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).