mpzp m Uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.07.2012 r.

 

Renta planistyczna

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).