mpzpUchwała nr XLVI/68/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Puck nr XV/153/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 132,133,134, 135/1, 135/2, 143 w Żelistrzewie, gmina Puck.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).