mpzpUchwała nr XLVI/69/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), gmina Puck.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1A.pdf