mpzpUchwała Nr LIV/564/14 Rady Gminy Mielno z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno przy ul. Sosnowej


Data uchwalenia: 2014-06-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).