mpzpUchwała Nr XXXVI/299/2014 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewidencyjnym: 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Przelewice.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).